• 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg

PROJEKT CORPORALITA

Tytuł: "Doradztwo zawodowe dla kobiet powracających na rynek pracy - Szansa na doświadczenia europejskie".
Projekt został zrealizowany  w ramach Programu  Leonardo da Vinci.
Swoim Acronimem "Corporalita" projekt odnosi się do jednej z zasad Leonarda da Vinci. Corporalita to Kształtowanie kondycji. Celem projektu "Corporalita" było udoskonalenie poradnictwa zawodowego dla kobiet powracających na rynek pracy (po urlopach wychowawczych, macierzyńskich, po opiece nad niepełnosprawną osobą w rodzinie). Partnerzy projektu mieli na celu ożywienie i uelastycznienie współpracy międzynarodowej oraz popularyzowanie najlepszych praktyk postępowania w doradztwie zawodowym.  Docelową grupę beneficjentów stanowili doradcy zawodowi i osoby prowadzące szkolenia. W ramach projektu odbyła się wymiana doświadczeń  12 beneficjentów w Aetat Public Employment Office w Norwegii, 12 beneficjentów w  STEP Training w Hiszpanii oraz 12 beneficjentów w Access International Learning w Irlandii. W sumie  w wymianach międzynarodowych wzięło udział 36 beneficjentów i każda z przeprowadzonych wymian zakończyła się sukcesem. Jako rezultat powstała publikacja pt. "Model poradnictwa zawodowego". Międzynarodowy wymiar partnerstwa w składzie 4 krajów: Norwegia, Hiszpania, Polska i Irlandia zapewnił  realizację celów projektu.

You are here: