• 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg

Strona główna

Włączanie społeczne przez edukację

Projekt: „Promowanie włączania społecznego poprzez edukację - dostęp grup osób uczących się do odpowiedniego poradnictwa”.

Numer projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18852 , LdV VETPRO.

 

Uczestnikami projektu była 12 osobowa grupa składająca się z doradców zawodowych i osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe. Ich dziedzinę zawodową i zakres zainteresowań jest podniesienie jakości i innowacyjności w kształceniu i szkoleniu osób dorosłych. Projekt wspierał Cel Programu LdV jakim jest: Poprawa pod względem jakościowym i ilościowym współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami oferującymi możliwości kształcenia, przedsiębiorstwami, partnerami społecznymi i innymi odpowiednimi podmiotami w Europie.

 

Pobierz PDF

 

 

  

 

 

Cele specyficzne projektu stanowiły:

(1) Ponadnarodowa wymiana doświadczeń w zakresie promowania włączania społecznego poprzez edukację

(2) Poszerzenie wiedzy w zakresie dostępu do odpowiedniego poradnictwa grup w niekorzystnej sytuacji i grup osób o specjalnych potrzebach.

(3) Transfer istniejących inicjatyw z kraju partnera. Wymiana doświadczeń nastąpiła w organizacji goszczącej Consorzio Cooperative Sociali S.G.S. w Lanciano - Włochy.

 

Wybór organizacji przyjmującej został dokonany w oparciu o tematykę projektu. Program wymian VETPRO zaplanowany na 10 dni roboczych utworzył sprzyjające warunki do realizacji celów projektu. Rozwój zawodowy uczestników nastąpił poprzez proces rozwijania zawodowych zainteresowań, co w efekcie doprowadziło do poszerzania wiedzy i umiejętności w tematyce projektu. Na zakończenie wymian każdy z uczestników otrzymał Certyfikat. Uczestnicy wykazali potrzebę poznania, w jaki sposób programy edukacyjne we Włoszech wspierają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Projekt powstał zainspirowany zasadą solidarności i ogłoszeniem roku 2010 jako Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Służy zwróceniu uwagi na problemy i obawy ludzi, którzy zmagają się z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz zainspirowanie do zaangażowania się w walkę z tym poważnym problemem. Projekt podejmował działania w aspekcie, aby lepsza edukacja stanowiła jedną z metod zapobiegania wykluczeniu społecznemu.


 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

You are here: