• 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg

TAILORED OFFERS FOR ADULTS – FINGERPRINTS LEARNING


Projekt umożliwia poszerzenie tematu Fingerprints Learning jako dostosowania edukacji do indywidualnych potrzeb osób starszych.

Uzasadnienie realizacji projektu stanowi potrzeba uwzględnienia różnic w pozazawodowej edukacji osób dorosłych. Projekt uwzględnienia przekonanie o indywidualnym sposobie uczenia się seniorów. Istnieje potrzeba dostosowania uczenia się osób starszych, które można scharakteryzować podobnie jak linie papilarne, których podstawowe cechy stanowią: - niepowtarzalność, - nieusuwalność oraz niezmienność linii papilarnych.

Więcej na stronie projektu: http://fingerprintproject.wixsite.com/index

 

Osoby starsze nie stanowią jednolitej grupy lecz przeciwnie cechuje ich duża zmienność. Seniorzy to grupa zróżnicowana pod względem możliwości i tempa uczenia się, na które wpływa doświadczenia, posiadane zdolności i wcześniejsza edukacja. Problem aktywizacji edukacyjnej osób starszych jest złożony. Najnowsze wyniki badań nad zdolnością do uczenia się osób dorosłych dowodzą, że jest mylne przekonanie o spadku sprawności intelektualnej wraz z upływem kolejnych lat życia. Potwierdzono, że dorośli mogą rozwijać swoje zdolności umysłowe do późnej starości. Wizja Fingerprint Learning określa, że każda osoba ma unikalną zdolność uczenia się. Przedstawia to wyjątkowość odcisk palca - fingerprint.

Skuteczne uczenie się seniorów zwiększa poczucie własnej wartości, a także ma wpływ na jakość życia. Fingerprint Learning stanowi innowacyjne podejście do zrozumienia różnych stylów uczenia się i stanowi klucz w Lifelong Learning. Problem stanowi podejście "jeden rozmiar dla wszystkich" (one size fits all), które powoduje, że osoby starsze czują się nie wartościowe (de-valued). To zniechęca wielu seniorów przed realizacją zasady Lifelong Learning. Celem projektu jest wymiana praktyk na temat uczenia się osób starszych z uwzględnieniem różnic indywidualnych oraz rozwijanie trwałej współpracy między organizacjami zajmującymi się edukacją dorosłych z Hiszpanii, Szwecji, Portugalii, Polski.

Cele specyficzne projektu stanowią:

  1. Podniesienie poziomu kompetencji edukatorów osób dorosłych, szkoleniowców i trenerów w zakresie zindywidualizowanego uczenia się - Fingerprint Learning
  2. Zwiększenie międzynarodowego wymiaru edukacji seniorów poprzez współpracę między organizacjami krajów partnerskich.
  3. Poszerzenie wysokiej jakości oferty uczenie się dostosowanej do indywidualnych potrzeb osób dorosłych - Fingerprints Learning.

 

Więcej na stronie projektu: http://fingerprintproject.wixsite.com/index

 

 

 

You are here: